دانلود رایگان


عملکرد بذر - دانلود رایگاندانلود رایگان عملکرد بذر

دانلود رایگان عملکرد بذر فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 8 صفحه
متوسط عملکرد بذرحدود 300کیلوگرم درهکتارمی باشد البته بهترین مناطق تولیدکننده ی بذر مقدار عملکردشان به 600 کیلوگرم می رسد .
وزندانه
وزن هزار دانه خربزه بذری 25گرم است .
کدوتنبل،کدو زردوکدو سبز
کدو تابستانی
کدوزمستانی
کدویزرد
کدوتخمی
کدوسبز
منشاو انواع
گونه های کدو ازمناطق خشک آمریکای مرکزی گرفته شدهاین گونه ها در حال حاضردرسطح وسیعی از دنیا ودر مناطقگرم و خشک کشت می شوند . این گونه هادرمناطقگرم مرطوب کمتر اهمیتدارند. اما به عنوان محصول تابستانه درمناطق معتدله دنیا کاشته می شوند. علاوه برمحصولات زراعی کولتیوارهای مناسب کوکوربیتاپیپو درشمال اروپا وجود دارد که به عنوان محصول گلخانه ایمی باشند .
در داخلاین گروه زمینه ی تغییر پذیری کولتیوارها وجود دارد اما طبقه بندیمربوط به آن یک کلید بسیارمفید برایاین انواع می باشد . اسامیعمومیمشابه به طور مکرر مورداستفاده قرارمی گیرد. برای گونه های مختلف و اسامی عمومی امریکایی و انگلیسی مثل اسکواش (کدوی تنبل )، پومپکین (کدوی زرد) مارو ( کدومسمایی) که به نحوی ناصحیح و متناقص برایمیوه های همدیگر بهکار می رود . جنسهاییکه درفوقلیست شدودر این جا مورد توجه است همگی در یک گروه قرار دارند .
توصیف کولتیوار کدو تنبل ، کدو زرد و کدو مسمائی
گرده افشانی آزاد یا هیبرید F1


عملکرد بذر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


شرکت پاکان بذر اصفهان- تولید و عرضه کننده انواع بذر. بذر دان سياه

نام علمی دان سیاه: Guizotia abyssinica. درصد خلوص بذر دان سیاه: 99%. درصد قوه نامیه
بذر دان سیاه: 90%. وزن هزار دانه دان سیاه: 3/2 گرم. عملکرد بذر دان سیاه در هکتار:300 ...

ارزیابی تأثیر پرایمینگ بذر و تاریخ های کاشت مختلف بر رشد و ...

7 فوریه 2012 ... به طور کلی نتایج این پژوهش مشخص می کند كه با استفاده از پرايمينگ بذر مي توان
عملكرد و اجزاي عملكرد در ارقام مختلف آفتاب گردان را افزايش داده و ...

افزایش 30 درصدی عملکرد اراضی گندم با بذور گواهی شده محققان کشور ...

13 فوریه 2017 ... کاهش عملکرد اراضی کشاورزی گندم یکی از چالش‌های اساسی در زمینه ... سید افشین
مساوات از محققان طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بذر را اندام ...

زراعت و اصلاح نباتات - گندم آذر 2

میانگین عملکرد چند ساله رقم آذر 2 در کلیه مناطق مورد بررسی معادل 2143 ... تاریخ
کشت باعث افزایش معنی دار عملکرد دانه خواهد شد . میزان بذر : مصرف بذر بر اساس ،
350 ...

بررسی تاثیر وزن ریشچه و فاصله کشت بر عملکرد و خصوصیات ...

3 نوامبر 2008 ... بررسی تاثیر وزن ریشچه و فاصله کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم
چغندر قند این بررسی جهت تعیین نحوه تاثیر دو عامل وزن ریش چه و ...

( دﯾﻢ ) ﻗﺮه ﯾﻮﻧﺠﻪ ي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺬر و ﻓﻮاﺻ

اﺛﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺬر و ﻓﻮاﺻﻞ ﺧﻄﻮط ﮐﺎﺷﺖ. ﺑﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻮﻓﻪ. ي. ﻗﺮه ﯾﻮﻧﺠﻪ. (. دﯾﻢ. ) ﻋﻠﯽ ﺳﺎﻟﮏ. زﻣﺎﻧﯽ. 1. و ﻋﻠﯽ.
رﺿﺎ ﻓﺨﺮواﻋﻈﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﻣﻄﻠﻮب. (. ﺗﻌﺪاد ﺑﺬر در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ. ).

مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی ...

17 ساعت قبل ... مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات 4 رقم گندم
در شرایط تنش شوری فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای ...

اطلاعات مورد نیاز بهره‌برداران - سازمان جهادکشاورزی هرمزگان

ريال720000000= 4000ريال (ميانگين قيمت) × 180000كيلوگرم( متوسط عملكرد ...
بهاي اضافه پرداخت بذر كشاورزان در روش سنتي نسبت به بذر F1 میلیارد ریال6/156
...

بررسی تأثیر رویشگاه و تاریخ کشت بر عملکرد بذر گیاه دارویی ...

به منظور بررسی تأثیر مناطق جمع‌آوری بذر و تاریخ کشت بر عملکرد کمّی بذر گیاه
دارویی Pimpinella affinis Ledeb.، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های
...

دانش کشاورزی - کلــــــــــــــزا و نکات مهم کاشت - داشت و برداشت

-کلزا دارای پتانسیل عملکرد بالا بوده و در بین دانه های روغنی از درصد روغن دانه .....
بدین معنی که مصرف 4 تا 10 کیلوگرم بذر در هکتار، تفاوتی در عملکرد دانه ایجاد ...

شرکت پاکان بذر اصفهان- تولید و عرضه کننده انواع بذر. بذر دان سياه

نام علمی دان سیاه: Guizotia abyssinica. درصد خلوص بذر دان سیاه: 99%. درصد قوه نامیه
بذر دان سیاه: 90%. وزن هزار دانه دان سیاه: 3/2 گرم. عملکرد بذر دان سیاه در هکتار:300 ...

روﻏﻨﯽ ﺗﺮﺑﭽﻪ ي ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺬر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻣﻘﺪار ﺑﺬر. ﻣﺼﺮﻓﯽ. روي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﻤﯽ. ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻪ. ي. ﺗﺮﺑﭽﻪ. روﻏﻨﯽ. Effect of sowing date and seed
rate on yield of oilseed radish (Raphanussativus L.) trap crop. ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ. 1.

آذر ۱۳۸۸ - علوم باغبانی - blogfa.com

ميزان بذر مورد نياز براي كشت يك هكتار گاوزبان حدود 8-5 كيلوگرم مي‌باشد و تاراكم
مناسب براي آن حدود 100000 ... عملكرد بذر زيره حدود 1500-500 كيلوگرم در هكتار است.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه در ژنوتیپ های علف ...

با هدف تعیین مناسب ترین ژنوتیپ های علف گندمی بیابانی با شرایط شهر اراک، 31
ژنوتیپ جمع آوری شده از بانک ژن منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ...

فصل نهم - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺬر ﺑﯿﻦ. 2000. ﺗﺎ. 3000. ﭘﻮﻧﺪ. دراﯾﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ، زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ و ﯾﺎ دﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽ.
زﻧﻨـﺪ، زﯾـﺮا ﺑـﺬرﻫﺎ در. زﯾﺮ ﺧﺎك ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه. و در ﺳﺎل. ﻫﺎي آﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧـﯽ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد.

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ماشک علوفه‌ای در شرایط ...

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گونه‌های ماشک
علوفه‌ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در سال زراعی 88-87 در مزرعه
تحقیقاتی ...

معرفی هیبریدهای زودرس چغندرقند با عملکرد مناسب/ صادرات بذر ... - ایانا

12 جولای 2015 ... رییس جدید مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، در نخستین ... ۹۲ و رقم آریا
در سال ۹۳، از معرفی ارقام جدید با عملکرد بهتر در سال ۹۴ خبر داد و ...

کشاورزی تخصصی - ریحان

عمق بذر ریحان موقع کاشت باید بین 5/0 تا 1 سانتی متر باشد. ... در این مرحله
کیفیت و کمیت مواد موثره پیکر رویشی بسیار نامناسب است عملکرد بذر ریحان 600
تا ...

بررسی تاثیر وزن ریشچه و فاصله کشت بر عملکرد و خصوصیات ...

3 نوامبر 2008 ... بررسی تاثیر وزن ریشچه و فاصله کشت بر عملکرد و خصوصیات کیفی بذر منوژرم
چغندر قند این بررسی جهت تعیین نحوه تاثیر دو عامل وزن ریش چه و ...

خبرگزاری تسنیم - بذر جدید گندم "میهن" برای کشاورزان مناطق سرد ...

16 آگوست 2014 ... رئیس تحقیقات کشاورزی بروجرد با توجه به عملکرد این رقم بذر میهن افزود: براساس
آزمایش های سازگاریانجام شده برای میانگین عملکرد دانه در شرایط ...

اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت ...

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاه وتعیین تاریخ کاشت و تراکم
کاشت مطلوب ذرت سیلویی 704 در کشت تأخیری تابستانه، آزمایشی به صورت ...

برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سید امیر موسوی - گروه زراعت

17 ژانويه 2017 ... جلسه دفاع از رساله : سید امیر موسوی گروه: زراعت. عنوان رساله:مطالعه اثر سیستم های
تغذیه و اکوتیپ بر زیست توده، عملکرد بذر، دانه و کیفیت روغن ...

فصل نهم - موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺬر ﺑﯿﻦ. 2000. ﺗﺎ. 3000. ﭘﻮﻧﺪ. دراﯾﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ، زﻣﯿﻦ را ﺷﺨﻢ و ﯾﺎ دﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽ.
زﻧﻨـﺪ، زﯾـﺮا ﺑـﺬرﻫﺎ در. زﯾﺮ ﺧﺎك ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه. و در ﺳﺎل. ﻫﺎي آﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧـﯽ آﻧﻬـﺎ وﺟـﻮد دارد.

علم کاربردی کشاورزی - کاشت و داشت و برداشت کلزا

در بين استانهاي كشور بيشترين ميانگين ميزان عملكرد كلزا در سال زراعي 79-78
كيلوگرم .... عملكرد بذر در رقم اكاپي 2140 كيلوگرم درهكتار و در رقم اس ال ام 046،
1718 ...

بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺬر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم رﻗﻢ ﭼﻤﺮان در. ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺷﻬﺮام ﻟﮏ. 1،. راﺿﯿﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮ. *. 2. و ﻣﻬﺮان ﺷﺮﻓﯽ زاده. 3. )1. داﻧﺸﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﯽ ...

بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

کاشت بذر عملکرد بالاتری (حدود 31 درصد) را نسبت به کاشت نشایی داشت. مقایسه
میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار کاشت مستقیم بذر رقم چمران در تاریخ ...

اثر کاربرد ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد بذر و اجزای ...

به منظور مطالعه اثر ورمی کمپوست و کودهای زیستی بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد
ریحان، آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مشهد
اجرا ...

: ریحان - دانشنامه رشد

نیاز ریحان به پتاس بسیار زیاد است پتاس نقش عمده ای در افزایش عملکرد پیکر
رویشی و همچنین ... عمق بذر ریحان موقع کاشت باید بین 5/0 تا 1 سانتی متر باشد.

در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮐﻠﺰا زراﻋﺖ - مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ...

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻻي ﮐﻠﺰا اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ راﻧﺪﻣﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي ﺑـﺎﻻﯾﯽ از زﻣـﯿﻦ ... ﺗﻦ
در ﻫﮑﺘـﺎر و ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑـﺮد رﻗـﻢ. آرﺟـﯽ ... ﮐﺎﺷﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺬر و ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﺎ ﭼﻨﮕﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪ اي اﻧﺘﻬﺎي ﺧﻄـﯽ.

کشاورزی تخصصی - ریحان

عمق بذر ریحان موقع کاشت باید بین 5/0 تا 1 سانتی متر باشد. ... در این مرحله
کیفیت و کمیت مواد موثره پیکر رویشی بسیار نامناسب است عملکرد بذر ریحان 600
تا ...

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی
در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

تحقیق و مقاله عملکرد بذر

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 8 صفحه. متوسط عملکرد بذرحدود
300کیلوگرم درهکتارمی باشد البته بهترین مناطق تولیدکننده ی بذر مقدار
عملکردشان ...

زراعت - زراعت گندم1

ميزان بذر لازم براي زراعت آبي گندم در اقليم‌هاي مختلف به تفكيك ارقام زراعي ... كشت
و اولين آبياري و تاريخ سبز شدن بيشتر شود ميانگين عملكرد نسبي كاهش مي‌يابد ...

تأثیر تراکم کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیکی رشد و عملکرد گندم ...

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف کاشت برعملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی
رشد در چهار بذر گندم دیم، آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای ...

بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

کاشت بذر عملکرد بالاتری (حدود 31 درصد) را نسبت به کاشت نشایی داشت. مقایسه
میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار کاشت مستقیم بذر رقم چمران در تاریخ ...

نکاتی در مورد کاشت داشت و برداشت گندم - بزرگترین مرجع باغبانی و ...

تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه
تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می ...

بررسی کاشت بذر و گیاهچه گندم و تأثیر آن بر عملکرد و اجزای عملکرد

کاشت بذر عملکرد بالاتری (حدود 31 درصد) را نسبت به کاشت نشایی داشت. مقایسه
میانگین اثرات متقابل نشان داد که تیمار کاشت مستقیم بذر رقم چمران در تاریخ ...

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی
در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

تأث ری پیش تیمار بذر بر خصوصیات رشدی، عملکرد و فعالیت آنزیمی ...

به منظور بررسی تأثیر پیش تیامر بذر بر شاخص های رشدی و. عملکرد میوه ... رشدی و
عملکرد گیاهچه های حاصل از بذر گوجه فرنگی در رشایط دمای پایین صورت گرفت.

بررسی اثر محرک های زیستی بر عملکرد بذر بالنگوی سیاه ...

دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی جهان را تشکیل می دهند و از لحاظ اهمیت
غذایی در مقایسه با غلات می توان گفت که هیچ جانشینی ندارند. این محصولات علاوه بر
...

مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی ...

17 ساعت قبل ... مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات 4 رقم گندم
در شرایط تنش شوری فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای ...

ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها ...

ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام
گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز.

بررسی تنوع ژنتیکی عملکرد بذر و تولید علوفه در ژنوتیپ های علف ...

با هدف تعیین مناسب ترین ژنوتیپ های علف گندمی بیابانی با شرایط شهر اراک، 31
ژنوتیپ جمع آوری شده از بانک ژن منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع ...

اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله

یونجه های یکساله از مهمترین لگومهای مرتعی در خاکهای خنثی و قلیایی ایران محسوب می
شوندکه عملکرد علوفه و بذر در آنها به تراکم کشت بستگی دارد . با هدف تعیین ...

اثر تیمارهای مختلف شکست خواب بذر بر جوانه‌زنی و عملکرد اولیه بذور ...

زادآوری در رویشگاههای طبیعی گونه‌های توس در ایران با مشکل شدید مواجه بوده و در
معرض از بین رفتن هستند. جوانه‌زنی بذور نیز به راحتی انجام نمی‌گیرد؛ لذا تحقیق
حاضر ...

نکاتی در مورد کاشت داشت و برداشت گندم - بزرگترین مرجع باغبانی و ...

تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه
تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می ...

شرکت پاکان بذر اصفهان- تولید و عرضه کننده انواع بذر. بذر دان سياه

نام علمی دان سیاه: Guizotia abyssinica. درصد خلوص بذر دان سیاه: 99%. درصد قوه نامیه
بذر دان سیاه: 90%. وزن هزار دانه دان سیاه: 3/2 گرم. عملکرد بذر دان سیاه در هکتار:300 ...

اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر عملکرد بذر و اسانس گیاه داروئی ...

به ‌منظور بررسی اثر کودهای نیتروژن و فسفر بر میزان عملکرد بذر و تولید اسانس
گیاه‌ دارویی‌ انیسون، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل
تصادفی ...

گیاهان دارویی - کشاورزی قلب تپنده زمین

ميزان بذر مورد نياز كاشت: 20-15 كيلوگرم بذر يا 220 هزار نشاء در هر هكتار .... عملكرد
خشك شده گياه: 2تا4 تن در هكتار پيكر رويشي خشك، و 0.7 تا 1 تن در هكتار برگ ...

اثر روش‌های مختلف پیش‌تیمار و اندازه بذر بر عملکرد اجزا عملکرد و ...

به منظور بررسی تأثیر روش‌های مختلف پرایمینگ و اندازه بذر، بر عملکرد، اجزای
عملکرد و برخی ویژگی‌های مرتبط با انبارمانی سوخ نژادگانهای پیاز خوراکی، این
پژوهش ...

مطالعه تجزيه عليت و تجزيه به مؤلفه هاي اصلي صفات برنج در دو تاريخ ...

هر چند تعیین ارتباط بین صفات مهم با عملکرد بذر دارای اهمیت است، با این وجود
محاسبه ضریب همبستگی ماهیت ارتباط صفات را مشخص نمی کند و با استفاده از
تجزیه ...

افزایش 30 درصدی عملکرد اراضی گندم با بذور گواهی شده محققان کشور ...

13 فوریه 2017 ... کاهش عملکرد اراضی کشاورزی گندم یکی از چالش‌های اساسی در زمینه ... سید افشین
مساوات از محققان طرح در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بذر را اندام ...

میزان بذر و عملکرد گندم در ایران - صفحه اصلی آمار

میزان بذر مصرفی در شرایط معمول کشت گندم از 60 کیلوگرم در زراعت دیم لغایت 200
کیلوگرم در هکتار در زراعتهای پاییزه آبی متغیر است. در زراعتهای پاییزه گندم ...

بذر تنها یکی از عوامل موثر بر عملکرد است - رویان بذر گستر

4 مارس 2016 ... با نزدیک شدن بهار باید بفکر کشت فصل آینده بود. همه میدانند که برای حد اکثر
کردن عملکرد باید حتما با بذر خوب شروع کرد . اما بذر خوب چیست و چه ...

بررسی اثر فرسودگی بذر و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ...

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺬر و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم رﻗﻢ ﭼﻤﺮان در. ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن. ﺷﻬﺮام ﻟﮏ. 1،. راﺿﯿﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮ. *. 2. و ﻣﻬﺮان ﺷﺮﻓﯽ زاده. 3. )1. داﻧﺸﯿﺎر. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﯽ ...

ایرنا - رکورد بالاترین عملکرد گندم کشور در نظرآباد ثبت شد

28 ژوئن 2016 ... به گزارش ایرنا، کمال پیشگاهی کشاورز نظرآبادی امسال برای دومین بار از بذر رخشان
در مزارع خود استفاده کرده که با مصرف آب کمتر توانسته با ...

روﻏﻨﯽ ﺗﺮﺑﭽﻪ ي ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻪ ﮐﻤﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد روي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻘﺪار ﺑﺬر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻣﻘﺪار ﺑﺬر. ﻣﺼﺮﻓﯽ. روي. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮐﻤﯽ. ﮔﯿﺎه ﺗﻠﻪ. ي. ﺗﺮﺑﭽﻪ. روﻏﻨﯽ. Effect of sowing date and seed
rate on yield of oilseed radish (Raphanussativus L.) trap crop. ﻋﻠﯽ ﻧﺎﺟﯿﺎن ﺗﺒﺮﯾﺰ. 1.

بررسی کاهش ضايعات بذر مصرفی گندم - وزارت جهاد کشاورزی

تکيه بر افزايش عملکرد بعنوان کليدی ترين راه حل افزايش توليد گندم، توسعه
تحقيقات در زمينه های کاهش ضايعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می ...

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی
در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

تولید بذر بقولات(یونجه) - شرکت رویان

تحقیقات نشان داده است که با وجود عوامل محدود کننده ، مصرف مقادیر کمتر بذر عملکرد
بیشتری داشته است. یونجة چند ساله به تراکم کمتر بوته عکس العمل نشان داده و هر ...

معرفی هیبریدهای زودرس چغندرقند با عملکرد مناسب/ صادرات بذر ... - ایانا

12 جولای 2015 ... رییس جدید مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، در نخستین ... ۹۲ و رقم آریا
در سال ۹۳، از معرفی ارقام جدید با عملکرد بهتر در سال ۹۴ خبر داد و ...

بررسی روابط بین عملکرد بذر و برخی از صفات میوه در توده‌های کدو ...

به منظور بررسی عملکرد بذر در هر میوه کدو خورشتی (Cucurbita pepo L) و رابطه آن با
سایر صفات میوه شامل طول، قطر، نسبت طول به قطر (شکل میوه)، ضخامت گوشت، وزن ...

مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی ...

17 ساعت قبل ... مقاله بررسی اثرات مقادیر مختلف بذر بر عملکرد دانه و برخی خصوصیات 4 رقم گندم
در شرایط تنش شوری فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای ...

اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ماشک علوفه‌ای در شرایط ...

به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر گونه‌های ماشک
علوفه‌ای در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی، دو آزمایش در سال زراعی 88-87 در مزرعه
تحقیقاتی ...

میزان بذر و عملکرد گندم در ایران - صفحه اصلی آمار

میزان بذر مصرفی در شرایط معمول کشت گندم از 60 کیلوگرم در زراعت دیم لغایت 200
کیلوگرم در هکتار در زراعتهای پاییزه آبی متغیر است. در زراعتهای پاییزه گندم ...

اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

به منظور بررسی اثر تراکم بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد رقم های گندم، آزمایشی
در سال زراعی 86 - 1385 به صورت فاکتوریلدر قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ...

بررسی اثرات فاصله بین ردیف و میزان بذر مصرفی بر اجزای عملکرد و ...

همچنین با افزایش فاصله بین ردیف تعداد خوشه در مترمربع و عملکرد بذر کاهش یافت.
نتایج همبستگی ساده بین عملکرد و اجزای عملکرد بذر نشان داد که عملکرد بذر با ...

تولید بذر بقولات(یونجه) - شرکت رویان

تحقیقات نشان داده است که با وجود عوامل محدود کننده ، مصرف مقادیر کمتر بذر عملکرد
بیشتری داشته است. یونجة چند ساله به تراکم کمتر بوته عکس العمل نشان داده و هر ...

فایل فلش فارسی سامسونگ SM-G5510 بدون مشکل گوگل پلی و وایفای و USSD اندروید 6

دانلود مطالعات کامل طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه آن

دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز فقط 3000 تومان

دانلود پرسشنامه تعهد زناشویی (DCI) آدامز و جونز فقط 3000 تومان

متره و صورت وضعیت برق 93 با اکسل

دانلود پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی - 33 اسلاید

آموزش کار با تصاویر راداری سنتینل1

تحقیق در مورد افسردگی رشته روانشناسی

تحقیق و بررسی در مورد رابطه مفهوم گناه و جرم

پاورپوینت در حیطه تغذیه در دوران نوجوانی - 44 اسلاید