دانلود رایگان


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب

دانلود رایگان گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب معرفی :

گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست وشش صفحه
فهرست مطالب در زیر آمده است :


فهرست مطالب

چکیده

مقدمه (بیان و طرح موضوع )

ارزیابی از وضع موجود

اهداف گزارش :

هدف اصلی :

اهداف فرعی :

مقایسه با شاخص :

ارزیابی از وضع موجود

الف) مشاهده:

اولین گام جهت پیدا کردن دلایل مشکلات مشاهدات از خود دانش آموزان بود .

ب) مصاحبه:

ج) پرسشنامه:

د – مطالعات در زمینه علل ضعف فیزیک

الف) عوامل ضعف آموزش درس فیزیک كه مربوط به محتواي كتاب هاي درسي ابتدايي مي باشد.

1ـ محدوديت زمان:

2ـ محدودكردن معلم در انتخاب محتوا و فعاليت مناسب

3ـ عدم هماهنگي در ارائه مطالب محتواي درس:

4ـ محتوای کتب درسی

ب) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به خود دانش آموز

ج) عوامل ضعف آموزش فیزیک مربوط به روش هاي آموزش:

د) علل ضعف آموزش فیزیک كه مربوط به معلمان است:

هـ) چند عامل ديگر از عوامل ضعف آموزش فیزیک

1ـ نقش فضا و مكان:

2ـ نقش خانواده:

3ـ كلاس هاي خصوصي:

4ـ در اختيارنبودن يافته هاي علمي فیزیک:

5ـ كمبود تكنولوژي:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

راه حل های پیشنهادی

  1. پرورش دقّت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

  1. ایجاد شادی و نشاط در زنگ های درس فیزیک

3- ايجاد انگيزه در دانش آموزان

4 - مشاركت دانش آموز مهم ترين روش ايجاد انگيزه

6- برگزاری کلاس های تقویتی در شیفت بعد از ظهر

7 – روشن کردن هدف مبحث فیزیک قبل از تدریس

انتخاب راه حل ها

چگونگی اجرای راه های جدید :

ارزیابی بعد از اجرای طرح

1 - نمرات دانش آموزان در مفاهیم پایه ای :

2 – نمرات دانش آموزان در مباحث اصلی فیزیک

3 – حالات دانش آموزان در کلاس بعد از اجرای راه حل

نقاط قوت اجرای طرح

تقاط ضعف :

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان


برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب


گزارش تخصصی دبیر


گزارش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


چگونه طرح درس بنویسیم؟ - همیار فیزیک همیار فیزیک

17 دسامبر 2015 ... نام درس موضوع درس پایه تحصیلی نام مدرسه ... هدفهای جزئی یا مرحله ای از هدفهای کلی
محدودتر و نسبت به هدفهای رفتاری ... از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان درس
بتوانند : ... هدفهای رفتاری در طبقه های مختلف یادگیری قرارمی گیرند و متناسب با ....
مانند: حل تمرین ، نوشتن گزارش ،انجام آزمایش ، پیدا کردن پاسخ سوالات ...

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر - چهاردهمین کنفرانس آموزش ...

دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و روش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ....
ﻧﻘﺶ ﺟﺸﻦ ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: 1- ﺳﺮورﻇﺎﻫﺮي* دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ 2- ﺟﻤﺎل ....
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﯿﻦ 29 داﻧﺶ-آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺷﯿﺮاز، در درس ﺣﺴﺎﺑﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
.... از ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ.

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

روش های برنامه ریزی هفتگی توسط رتبه 5 کنکور - کنکور

شیوه های برنامه ریزی. ... خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان .....
مرحله‌ی دوم: بعد از مشخص کردن ساعت مطالعه، این میزان ساعت را با توجه به اهمیت درس‌ها
و ضعف و ... تذكر: حتی اگر یك هفته دبیر یك درس نیامد و درس جلو نرفت، شما حتما
باید آن را ... سوم از برنامه‌تان را به كارهای پایه و غیركلاسی اختصاص دهید؛ اما اگر
دبیرتان با ...

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

کلاس مهرپاک - ریاضی و .....ویژه دانش آموزان دوره دوم دبیرستانی

نیم ساعت مطالعه و 5 دقیقه استراحت ، روش بسیار خوبی برای مطالعه كردن است . ...
یکی دیگر از پیش زمینه های لازم در این رشته ، قوی بودن دانش آموز در درس فیزیک و
شیمی .... دانش‌آموزان پایه اول انتخاب رشته تحصیلی پس از اتمام سال اول دبیرستان
می‌باشد. ..... روش سوم : با چرخاندن و کنارهم قرار دادن چهارمثلث مساوی یک مربع درست می
شود .

بررسی عوامل عدم موفّقیّت دانش آموزان مقطع دبیرستان در درس زبان فارسی

درس زبان فارسی که به عنوان درس کسب مهارت های زبانی در برنامه درسی دانش آموزان
گنجانده شده ... حال با وجود همه اینها باید در هر چه کاربردی تر کردن آن در زندگی کوشید.
... وسیله انتقال مفاهیم سایر موضوعات درسی نظیر فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی و .
... منظور پرسشنامه ای شامل 18 سؤال و به 100 نفر از دانش آموزان مقاطع دوم و سوم
دبیرستان ...

چگونه می توان روش سنتی تدریس را به روش فعال تغییر داد؟

در بعضی از روش های گفته شده با فراهم کردن امکانات ساده ای هم چون تغییر آرایش و ...
به عبارت دیگر تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز ... ب-
نقاط ضعف دانش آموزان برای معلم روشن می شود. ... روش حل مساله از جمله ی روش های فعال
است که می توان در یک کلاس درس ریاضی به کار برد. .... جمله. شماره جمله. اول. دوم. سوم.
n ام ...

30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس ... موارد زیر در
دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان داشته
است : 1- به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس
یا ... 5- طوری برنامه ریزی شده که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه ، حدود 3 تا 5
...

125 سوال همیشگی دانش آموزان کنکوری از مشاوران تحصیلی | آفتاب

21 فوریه 2015 ... سوالات متداول دانش آموزی (مشاوره ای) ... بله چون با این کار حتی ریزه کاری های تخته هم
بخاطر خواهد ماند و زمان کمتری ... شود(هر چند که دبیر هر درس علاقمند باشد که دانش آموزان
تمام هفته رابه مطالعه درس او بپردازند! ... از آن جا که درسال چهارم دبیرستان باید دروس
سه پایه را جمع کنید ،به نظر می ... زیرا جامع 1، فقط دروس پایه است.

پژوهشگران مرند - نمونه ای از اقدام پژوهی همکاران

تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان(با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، ...
مقطع دبيرستان با ضميمه راهنمايي شامل يک کلاس، در هر پايه دوره ی متوسطه است. ... با
عنوان آزمايش کنيد مثل کتاب فيزيک نيامده است و موقعي که پرسيدم چرا درس را آماده ...
و بعنوان نمونه دفتر الف سال سوم دوره راهنمايي را برايم آورده بودند که پر از سئوال بود.

opportunities and threats of Iranian smart schools

*بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديد هاي فراروي مدارس هوشمند ... سواد رايانه اي و
اطالعاتي دانش آموزان و دبيران اين مدارس در مقايسه با مدارس معمولي ..... جامعه آماري این
پژوهش كليه مدیران، دبيران و دانش آموزان سال سوم رشته ریاضي فيزیك،. دبيرستان هاي
هوشمند ایران در سال 1385 -86 را در بر مي گيرد، تعداد 4 مدرسه پایه در شهر تهران.

راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش آموز - دبیرستان دخترانه ...

دبیرستان دخترانه باقرالعلوم - راه هایی جهت افزایش یادگیریُ پیشرفت دانش ... 66
درصد از والدين در اين مرحله به فرزندان دانش آموز خود کمک مي کنند و 59 درصد ... زماني را
براي گفتگو و نه سوال و جواب هاي گزارشي و خسته کننده با دانش آموز اختصاص دهيد.
..... در درس فیزیک نمره خوبی نگرفته ای، به این علت است که در این درس ضعیف
هستی.

گزارش تخصصی معلمان

10 نوامبر 2016 ... 4- گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در
درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... 47- گزارش تخصصی دبیر
علوم تجربی – درس علوم تجربی ...

آموزش اقدام پژوهی به زبان ساده - geomaticژئوماتیک(از رضا ساعی مهربان)

*مرحله اول- تشخیص و تبیین مساله: محقق با مساله ای روبه رو می شود ، ابعاد ... *مرحله
سوم- نتیجه گیری: نتیجه فعالیت خود را ملاحظه و مورد دقت قرار می دهد . ... «ضعف
یادگیری دانش آموزان یک کلاس (پایه اول دبیرستان)در مبحث اتحادهای جبری درس
ریاضیات.» ... سعی می کردم با روش های مناسب و ابتکاری ، در بهبود یادگیری دانش
آموزان بکوشم.

مجتمع آموزشی شایستگان | ایران کلاس

مشاهدات همكاران به خصوص مشاورين پايه حاكي از آن است كه اكثر دانش آموزان اين ... توجه
به اين نكته، ما را بر آن داشت كه با تشكيل كلاس هاي المپياد،فعاليت هاي ... دبيران
ارجمند با ارائه تمرينات مناسب برنامه خود را مشخص نموده و انتظار دارند كه ... تجزيه و
تحليل عمل كرد دانش آموزان، ما را بر آن داشت با مكتوب كردن مطالبي درباره موضوعات
اصلي، راه ...

الگوهای تدريس - معلم موفق

19 ژوئن 2007 ... متاسفانه در بخش آموزشي كماكان همان روش هاي قديمي و سنتي استاد- ... مي دهند كه با
ابزارهاي گذشته در برنامه هاي آموزشي حرفه اي و تخصصي از روشهاي جديد ... رسمي
آموزشي كشور از مقطع ابتدايي تا پايان دوره دبيرستان مي باشد. ... مثلاً مي توان از
دانش آموزان خواست كه به جاي ارائه گزارش توضيحي از يك ..... فيزيک سوم تجربی

به نمره ۱۹ و ۲۰ بچه‌هایتان اعتماد نکنید! - سایت خبری تحلیلی تابناك ...

31 جولای 2016 ... به گزارش خبرآنلاین، شیرزاد عبدالهی نوشت: ... اعتراضات اخیر دانش آموزان کلاس نهم و
اولیای آنها نهایتا به عقب نشینی محدود ... برخی از دبیران هم نمره فروشی می کنند. ... 80
درصد بچه های سوم متوسطه اول با در دست داشتن کارنامه های با معدل 18 و 19 و 20 با ...
مدیر مدرسه ای به درستی می گفت : " تورم در رشته تجربی دختران و ...

جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان ...

10 سپتامبر 2015 ... جايگاه مشاوره در پيشرفت تحصيلي و رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان ...
مشاورتحصيلي با شناخت دانش آموزان در زمينه هاي گوناگون مي تواند آنان را به رشته هاي
.... درسي دررشته هاي تحصيلي و ضرورت انتخاب مناسب 6- توسعه مشاغل و حرفه و ....
دانش آموزاني مشاور بايد براي فراگيري دروس پايه از نقطه اي که ضعف دارد برنامه ...

گزارش تخصصی درس قرآن پایه سوم - دانلود

گزارش تخصصی آموزگار قرآن علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های
مناسب 30صفحه ..... کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس
فیزیک.

30 پیشنهاد برای جذابیت کلاس درس و جلوگیری از خستگی معلم و دانش

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس ... موارد زیر در
دوره ابتدایی تا دبیرستان اعمال شده است و تاثیرات شگرفی بر دانش آموزان داشته
است : 1- به محض مشاهده علایم خستگی در دانش آموزان و حواس پرتی آنان ، جریان تدریس
یا ... 5- طوری برنامه ریزی شده که هر جلسه با توجه به دوره تحصیلی و پایه ، حدود 3 تا 5
...

125 سوال همیشگی دانش آموزان کنکوری از مشاوران تحصیلی | آفتاب

21 فوریه 2015 ... سوالات متداول دانش آموزی (مشاوره ای) ... بله چون با این کار حتی ریزه کاری های تخته هم
بخاطر خواهد ماند و زمان کمتری ... شود(هر چند که دبیر هر درس علاقمند باشد که دانش آموزان
تمام هفته رابه مطالعه درس او بپردازند! ... از آن جا که درسال چهارم دبیرستان باید دروس
سه پایه را جمع کنید ،به نظر می ... زیرا جامع 1، فقط دروس پایه است.

گزارش تخصصی درس قرآن پایه سوم - دانلود

گزارش تخصصی آموزگار قرآن علاقمند کردن دانش آموزان به خواندن قرآن با روش های
مناسب 30صفحه ..... کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس
فیزیک.

مدیریت دبیرستان ابوریحان شهرستان خواف - گزارش عملکرد مدیر

مدرسه ای که مسئولیت اداره آن به بنده محول شده بود، دارای این مولفه ها بود: ... 11- ثبت
نام در پایه دوم ریاضی علیرغم میل باطنی دانش آموز فقط جهت تشکیل ... 15- آشنا کردن
دانش آموزان و دبیران با آئین نامه اجرایی مدارس و آئین نامه امتحانات ... 17-تبلیغ و
توجیه آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک و جلوگیری از انقراض این رشته در شهرستان.

دبیرستان فرهنگ شادگان

دبیرستان فرهنگ شادگان - علمی ٰآموزشی واجتماعی - دبیرستان فرهنگ شادگان. ... فعال
دبیرستان فرهنگ وبلاگی جهت دبیران ،دانش آموزان و اولیاء محترم راه اندازی کنیم تا
بتوان ... البته این مقاله تقریباً بین دروس ریاضی پایه، دیفرانسیل، هندسه، هندسه‌ی
.... *تذکر: نشانه‌ی خوب یادگرفتن درس و خوب خلاصه‌برداری کردن این است که با
یک‌بار ...

تدریس خصوصی انجمن دبیران و مشاوران ایران

تدریس خصوصی کنکور فیزیک . ... تدریس خصوصی ریاضی دهم ، تدریس خصوصی
ریاضی سوم دبیرستان ، تدریس خصوصی ... دبیران و فرهنگیان - کلیه مقاطع دانلود
درس پژوهی پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی دانلود ... تدریس خصوصی دانش آموز بیش
فعال .... ماهانه * روش صحيح مطالعه و برنامه ريزي دروس عمومي و خصوصي * همراهي دانش
آموز در ...

اﺳﺎﻣﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﮕﺎر - چهاردهمین کنفرانس آموزش ...

دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻌﻠﻤﺎن و روش ﻫﺎي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻮاﻻت ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ....
ﻧﻘﺶ ﺟﺸﻦ ﻫﺎي رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺪرﺳﻪ اي در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن: 1- ﺳﺮورﻇﺎﻫﺮي* دﺑﯿﺮ رﯾﺎﺿﯽ 2- ﺟﻤﺎل ....
اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺑﯿﻦ 29 داﻧﺶ-آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دو ﺷﯿﺮاز، در درس ﺣﺴﺎﺑﺎن اﺟﺮا ﺷﺪ.
.... از ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ، ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ.

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معلم ابتدایی ضعف املای دانش آموزان

... معلم ابتدایی چگونگی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه پنجم، با فرمت ...
دسته بندی : ابتکارات و پیشنهادات و تجربیات برتر حرفه ای, ابتکارات و ... دوره
تحصیلی : ابتدایی متوسطه اول (راهنمایی) متوسطه دوم (دبیرستان) هنرستان ... با این
مهم ایجاد کنم و همچنین روش ها و طرح های مناسبی را جهت علاقمندی آنان به درس املا فراهم
نمایم.

مشاوره ی فردی و گروهی با توجه به نیاز دانش آموزان - وب سایت دبيرستان ...

ی مباحث الزم در یک درس، به دانش آموزان آموزش داده شده و به کمک تمرین ... درسی، از سال
اول دبیرستان دانش آموزان، باید یاد بگیرند تا روش فکر کردن به ... گیرد تا ضعف ....
سوم آذرماه. ) تاریخ دقیق متعاقباً اعالم خواهد شد .(. جلسه مالقات اولیاء با دبیران در هفته
... ای. در. زمینه. های. سازگاری،. تحصیلی. و. انتخاب. رشته،. در. هر. سه. پایه. ▫. مشاوره.

مدیریت دبیرستان ابوریحان شهرستان خواف - گزارش عملکرد مدیر

مدرسه ای که مسئولیت اداره آن به بنده محول شده بود، دارای این مولفه ها بود: ... 11- ثبت
نام در پایه دوم ریاضی علیرغم میل باطنی دانش آموز فقط جهت تشکیل ... 15- آشنا کردن
دانش آموزان و دبیران با آئین نامه اجرایی مدارس و آئین نامه امتحانات ... 17-تبلیغ و
توجیه آینده شغلی رشته ریاضی فیزیک و جلوگیری از انقراض این رشته در شهرستان.

برنامه سالانه مدرسه | گروه مدیران دوره اول متوسطه

15 فوریه 2016 ... اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شماست… جهت مشاهده ادامه مطلب ...
شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول. تلاش در جهت ...

گزارش تخصصی دبیر معلم مدیر معاون

20 نوامبر 2016 ... شماره 5 : گزارش تخصصی دبیر ورزش چگونگی علاقمند کردن دانش آموزان به ورزش و ...
شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ...

مظالعات اجتماعی دوره اول متوسطه شهرستان ماکو

معلمان سوم و پنجم ... و گزارش عملکرد از بازدید های سه ماهه اول توسط سرگروه های درسی.
لازم به ذکر است معلمان چند پایه فقط می توانند در یکی از این کارگاه های آموزشی ....
نقاط قوت و خلاقیت های همکاران؛ایجادارتباط و هماهنگی بین همکاران و کمرنگ کردن نقاط
ضعف ... تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای متناسب با نیاز معلمان و دانش آموزان
و ...

مشکلات خواندن در دوره ابتدایی و راه حل های آن - نوشته های یک آموزگار

4 فوریه 2015 ... گزارش خطا در نقشه ... یکی از علل ضعف دانش آموزان در درورس مخصوصاً ضعف در حل
کردن مسئله های ریاضی ... خواندن از مهّم¬ترین مهارت-های پایه¬ای برای رشد توانایی¬های
درونی ... در برخورد با این گونه مشکلات راه حل های متعددی وجود دارد اما مواردی که در زیر
.... الگوهای تدریس و ارزشیابی در مدارس ابتدایی، به ویژه در درس فارسی ...

وبلاگ شخصی علوم تربیتی رضا فراشبندی - موضوعات جهت نوشتن ...

بررسی رابطه جو مدرسه با میزان خلاقیت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران ...
بررسی رابطه خلاقیت دبیران درس علوم با حل مشکلات درسی دانش آموزان پسرانه پایه
سوم مدارس ... و سبک های یادگیری در دانش آموزان دختر مقطع سوم رشته ریاضی فیزیک
مناطق 4 و .... بررسی مقایسه ای سازگاری اجتماعی،عاطفی و آموزشی دانش آموزان
دبیرستانی ...

گزارش تخصصی جدید | درسی فایل

8 دسامبر 2016 ... 2-دانلود گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی با موضوع حل مشکل بدخطی و ... 7-دانلود
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت دانلود کلیک کنید) ... 10-
دانلود گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش ... 44-دانلود
گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ...

مصاحبه های سیناتهرانی بایگانی | تنها سایت رسمی درس زندگی

به گزارش «تابناک اجتماعی »؛ متأسفانه بسیاری از والدین با مهارت های تربیت .... و
اینکار باعث می شود دانش آموز تمایلی برای حل مسائل بیشتر جهت رفع نقاط ضعف
درسی .... در کلاس های کنکور که خیر شرکت نمی کردم اما از ابتدای سال سوم دبیرستان
زیر .... روشهای آنها بر پایه فرمول سازی است، یعنی برای تستهایی خاص، اقدام به
فرمول ...

گزارش تخصصی جدید | درسی فایل

8 دسامبر 2016 ... 2-دانلود گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی با موضوع حل مشکل بدخطی و ... 7-دانلود
گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی چهارم دبیرستان(جهت دانلود کلیک کنید) ... 10-
دانلود گزارش تخصصی دبیر فیزیک با موضوع حل ضعف درسی دانش ... 44-دانلود
گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف املای دانش آموزان پایه اول تا ...

تدریس خصوصی انجمن دبیران و مشاوران ایران

تدریس خصوصی کنکور فیزیک . ... تدریس خصوصی ریاضی دهم ، تدریس خصوصی
ریاضی سوم دبیرستان ، تدریس خصوصی ... دبیران و فرهنگیان - کلیه مقاطع دانلود
درس پژوهی پایه های اول ، دوم و سوم ابتدایی دانلود ... تدریس خصوصی دانش آموز بیش
فعال .... ماهانه * روش صحيح مطالعه و برنامه ريزي دروس عمومي و خصوصي * همراهي دانش
آموز در ...

گزارش تخصصی دبیرفیزیک دبیرستان:برطرف کردن ضعف پایه ای

31 ا کتبر 2016 ... گزارش تخصصی دبیر فیزیک دبیرستان : برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان
پایه سوم دبیرستان در درس فیزیک با روش های مناسب- بصورت ورد و ...

مجتمع آموزشی شایستگان | ایران کلاس

مشاهدات همكاران به خصوص مشاورين پايه حاكي از آن است كه اكثر دانش آموزان اين ... توجه
به اين نكته، ما را بر آن داشت كه با تشكيل كلاس هاي المپياد،فعاليت هاي ... دبيران
ارجمند با ارائه تمرينات مناسب برنامه خود را مشخص نموده و انتظار دارند كه ... تجزيه و
تحليل عمل كرد دانش آموزان، ما را بر آن داشت با مكتوب كردن مطالبي درباره موضوعات
اصلي، راه ...

ﻓﺼﻞ اول ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ﺗﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا درآورد و ﺑﺴﺘﺮ را ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن رﺷﺘﻪ .... ﺗﺨﺼﺼﯽ. )
ﺑﻪ ﺑﺤﺚ. ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ. اي ﺷﯿﻤﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن. 29. واﺣﺪ درس. ﻫﺎي. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ. -. ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﺟﻨﺒﻪ.

بررسی عوامل عدم موفّقیّت دانش آموزان مقطع دبیرستان در درس زبان فارسی

درس زبان فارسی که به عنوان درس کسب مهارت های زبانی در برنامه درسی دانش آموزان
گنجانده شده ... حال با وجود همه اینها باید در هر چه کاربردی تر کردن آن در زندگی کوشید.
... وسیله انتقال مفاهیم سایر موضوعات درسی نظیر فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی و .
... منظور پرسشنامه ای شامل 18 سؤال و به 100 نفر از دانش آموزان مقاطع دوم و سوم
دبیرستان ...

راهکارهای یک کلاس خوب - مشکلات و راهکارها - تبیان

68 - ریاضی - دبیرستان - لطفا یک طرح درس برای ریاضی اول دبیرستان ارائه دهید . ...
65 - الفبا - دبستان - من در پایه ی دوم تدریس می کنم و با دو شاگرد سرو کار دارم که در
... 64 - کلی - کلی - یکی از دانش آموزان موقع درس در کلاس راه می رود وحرف های بی ربط
... 59 - نوشتن - دبستان - راهکارهایی برای برطرف کردن مشکل غلط دست گرفتن مداد ...

16 - گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ...

28 آگوست 2016 ... گزارش تخصصی دبیر ریاضی:بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات . ... گزارش
تخصصی درس فیزیک گزارش تخصصی دبیر فیزیک گزارش . ... کردن ضعف پایه ای
دانش آموزان پایه سوم دبیرستاندر درس هندسه و جبر با روش های مناسب .

در این شماره می خوانید: - مجتمع آموزشی مفید

مرا نگاه می کنند؛ با چشمانی که پر از سؤال است؛ آقا شما چی درس. می دید؟ آقا دفتر ...
نشر ماست که بیمار است، نه مخاطبینی که به دلیل ضعف در نشر ... چه خوب است با
برطرف کردن موانع. پیش رو، سعی کنیم کتاب های مناسب را در سفره ای بچینیم تا هر
... تحصیلی گذشــته، در دبیرستان مفید ... ترتیب در سال 58 دبیر ادبیات دانش
آموزان پایه.

ریاضیات نقی زاده - مطالب روش تدریس ریاضی

با توجه به ضعف در آموزش پایه‌ای در مدارس و اینکه معلم در کلاسی با حدود 30 دانش‌آموز ...
به گفته جهانشاهلو ریاضی را باید کسی تدریس کند که خود به ادراک این درس برسد و
فردی ... با هزینه سرسام‌آور نگهداری کرده و با روش‌های «من درآورده» دروس ریاضی،
فیزیک، و هنر و ... منبع : فصلنامه رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دبیرستان) ،
شماره 56.

صدای معلم | تبعیض مضاعف در حق معلمان آموزش ابتدایی

کلاس های درس به ویژه برای سه سال اول ابتدایی باید توام با بازی و نشاط و حرکت
باشد. ... این در حالی است که دبیران شاغل در متوسطه، معمولا به طور تخصصی 1 تا 4
کتاب در رشته ... در خرداد ماه ، معلمان پایه های سوم تا ششم به همراه دانش آموزان خود، تا
نیمه خرداد به ... اگر قرار است بخشنامه ای دال بر حضور معلمان در مدارس بیاید باید همه
مقاطع را در ...

ریاضیات نقی زاده - مطالب روش تدریس ریاضی

با توجه به ضعف در آموزش پایه‌ای در مدارس و اینکه معلم در کلاسی با حدود 30 دانش‌آموز ...
به گفته جهانشاهلو ریاضی را باید کسی تدریس کند که خود به ادراک این درس برسد و
فردی ... با هزینه سرسام‌آور نگهداری کرده و با روش‌های «من درآورده» دروس ریاضی،
فیزیک، و هنر و ... منبع : فصلنامه رشد برهان ریاضی (برای دانش آموزان دبیرستان) ،
شماره 56.

سایت تجربیات معلمان و دبیران عالی و خبره

شماره 16 : گزارش تخصصی دبیر ریاضی دبیرستان :برطرف کردن ضعف پایه ای دانش
آموزان پایه سوم دبیرستان در درس هندسه و جبر با روش های مناسب ... شماره 19 : گزارش
تخصصی دبیر فیزیک : کاهش اضطراب یکی از دانش اموزان در درس فیزیک با ...

مهندسی صنایع - خدمات آموزشی - گزینه دو

31 دسامبر 2012 ... مشاهده مطلب مهندسی صنایع از معرفی رشته های تحصیلی. ... ویژه پایه سوم دبیرستان و
پایه دهم ... قوانين و روش هاي تجزيه و تحليل مهندسي و دانش تخصصي خود بهره مي گيرد.
... توانايي علمي: دانشجويان رشته مهندسي صنايع بايد در دو درس رياضي و فيزيك ...
دبيرستاني بخصوص دانش آموزان رشته رياضي به ارتباط نزديك با ...

روش های برنامه ریزی هفتگی توسط رتبه 5 کنکور - کنکور

شیوه های برنامه ریزی. ... خلاصه ای از ترکیبات کوالانسی سال دوم دبیرستان .....
مرحله‌ی دوم: بعد از مشخص کردن ساعت مطالعه، این میزان ساعت را با توجه به اهمیت درس‌ها
و ضعف و ... تذكر: حتی اگر یك هفته دبیر یك درس نیامد و درس جلو نرفت، شما حتما
باید آن را ... سوم از برنامه‌تان را به كارهای پایه و غیركلاسی اختصاص دهید؛ اما اگر
دبیرتان با ...

گزارش تخصصی معلمان

10 نوامبر 2016 ... 4- گزارش تخصصی برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در
درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب ... 47- گزارش تخصصی دبیر
علوم تجربی – درس علوم تجربی ...

علمی - مشکلات ونارسایی های درس تربیت بدنی درمدارس

4-دبیران دیگر درس ها و دیگران شامل همسایگان اقوام آشنایان هیچ گونه ایجاد انگیزه ....
1-آیا معلمان ورزش در هر سه مقطع(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان)دانش آموزان را از لحاظ ... ها
ونوع سیستم های بدنی دانش آموزان و تجویز فعالیت ورزشی مناسب با فیزیک و ...
جایگاه دروس تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور باید به صورت پایه ای مدنظر قرار
گیرد.

اقدام پژوهی بر طرف کردن ترس دانش آموز از آموزگار

جزوه ژئودزی 2 دکتر محمدعلی شریفی دانشگاه تهران

گزارش كارآموزي كامپيوتر1

دانلود پاورپوینت درباره اخلاق و مبانی آن

مقاله مراحل تصفیه آب و انتقال آن

تحقیق در مورد اثرات زباله به محیط زیست 11 ص

سکرتها و محرکها

جنات وصال

پاور پوینت (اسلاید) برنامه‌ريزي حمل و نقل

Juan Serrano Flamenco Concert Selections